Line

มาตรฐานวัสดุก่อสร้าง

บ้านเบญจรงค์

Line

การเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร(แบบฝังในผนัง) สายไฟฟ้าแสงสว่าง ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล สายไฟฟ้าปลั๊ก ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล สายน้ำอุ่น/ปั้มน้ำ/แอร์ ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล สายเมลไฟฟ้า ยี่ห้อ บางกอกเคเบิ้ล

แผงควบคุมไฟฟ้า ยี่ห้อ SQUARRE-D สวิทซ์ไฟ ยี่ห้อ Panasonic แบบเรียบชนิดฝังผนัง ปลั๊กไฟ ยี่ห้อ Panasonic แบบชนิด 3 เต้าเสียบ ปลั๊กโทรศัพท์ ยี่ห้อ Panasomic ปลั๊กไฟภายในบ้าน ห้องละไม่เกิน 4 จุด ปลั๊กไฟภายนอกบ้าน โรงจอดรถ 1 จุด

สายโทรทัศน์ ยี่ห้อ อินโปรเช็ต

สายโทรศัพท์ ยี่ห้อ Phelpsdodge

เพัดลมเพดานพร้อมไฟ หลังละ 1 จุด

แสงสว่างเพดานภายในห้องน้ำ Downlight แสงสว่างเพดานภายนอกบ้าน Downlight ยี่ห้อ PHILPS ดวงโคมภายในภายนอกทั้งหมด Sylvania 6 พร้อมลด 9 w

แสงสว่างผนังภายนอก ชนิดติดผนัง จำนวน ตามแบบระบุ

สายแอร์ พร้อมเบรกเกอร์ 3 จุด (ลูกค้าจัดหาแอร์)